ALGEMENE VOORWAARDEN Pompeus Clothing
Definities

 1. Pompeus Clothing is een product van Ondeline: Ondeline, gevestigd te Apeldoorn, KvK nr. 72340800.
 2. Klant: degene met wie Ondeline een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Ondeline en klant samen.
 4. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is die handelt voor privédoeleinden.


Toepasbaarheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ondeline.
 2. Partijen kunnen slechts afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

 1. Alle door Ondeline gehanteerde prijzen zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Ondeline heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, op elk moment aan te passen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Ondeline ten tijde van het doen van een aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regeling.


Monsters / modellen

Indien de afnemer een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen rechten ontlenen anders dan dat het een indicatie is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de geleverde producten overeenstemmen met het monster of model.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet het volledige bedrag betaald hebben vóór de levering van het product.
 2. Betalingscondities worden beschouwd als fatale betalingscondities. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Ondeline de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in gebreke moet stellen.
 3. Ondeline behoudt zich het recht voor om een ​​levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Ondeline gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij ook buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Ondeline.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de klant niet op tijd betaalt, kan Ondeline haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van Ondeline op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Ondeline, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan Ondeline te betalen.

Recht op terugvordering van goederen

 1. Zodra de klant in verzuim is, heeft Ondeline het recht zich op het verhaalsrecht te beroepen met betrekking tot de aan de klant geleverde onbetaalde producten.
 2. Ondeline beroept zich op het verhaalsrecht door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gebracht van het geclaimde recht op verhaal, dient de klant de betreffende producten onmiddellijk aan Ondeline te retourneren, tenzij partijen overeenkomen hier andere afspraken over te maken.
 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht en retouren

 1. Een consument kan een online aankoop binnen 14 dagen retourneren op onderstaande voorwaarde.
 2. De consument is alleen verplicht als het product beschadigd is of totaal niet overeenkomt met de verwachte kleuren. Het product binnen 14 dagen na bekendmaking van zijn herroepingsrecht aan Ondeline te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt.
 3. De klant moet de retourkosten betalen als de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht

 1. Ondeline kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Ondeline aan de klant verkochte producten behouden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Ondeline heeft betaald, tenzij de klant voldoende zekerheid heeft gesteld voor deze betalingen.
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Ondeline.
 3. Ondeline is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Nederzetting

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Ondeline te verrekenen met een vordering op Ondeline.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Ondeline blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Ondeline uit welke overeenkomst dan ook met Ondeline met inbegrip van aanspraken met betrekking tot de tekortkomingen in de prestatie.
 2. Tot die tijd kan Ondeline een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
 3. Voordat het eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Ondeline een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Ondeline het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Ondeline, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Ondeline het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
 5. Bij laattijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij geen bezwaar maken tegen laattijdige levering door Ondeline.

Bezorgings periode

 1. Een door Ondeline opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering start zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) orderbevestiging van Ondeline heeft ontvangen.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Ondeline niet binnen 3 weken of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn bij de prijs inbegrepen.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan Ondeline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade.
 2. Indien de klant zelf zorg draagt ​​voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Ondeline te melden, bij gebreke waarvan Ondeline niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering

Opslag

Indien de klant producten later bestelt dan de afgesproken leverdatum, is het risico van enig kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door gebrekkige fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over wanneer deze producten legaal en / of feitelijk geleverd worden, althans in de macht van de klant of van een derde partij die het product ontvangt ten behoeve van de klant.

Vergoeding

De klant vrijwaart Ondeline voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de door Ondeline geleverde producten en / of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Ondeline geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op mogelijke tekortkomingen.
 2. Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan wat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Ondeline hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen maand na ontdekking van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Ondeline hiervan binnen 14 dagen na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Ondeline in staat is adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Ondeline gedwongen wordt andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

Opzeggen

 1. De klant dient Ondeline schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ondeline daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien Ondeline een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan Ondeline verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Ondeline

 1. Ondeline is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 2. Indien Ondeline aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Ondeline is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Ondeline aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een afgesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (deel van de) ) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting.

Vervaldatum

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ondeline vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

 

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Ondeline toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming wegens zijn bijzondere aard of van ondergeschikte betekenis geen opzegging rechtvaardigt.
 2. Indien nakoming van de verplichtingen door Ondeline niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ondeline in verzuim is.
 3. Ondeline heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien de omstandigheden Ondeline goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Ondeline in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Ondeline worden toegerekend in enige van de wil van Ondeline onafhankelijke situatie, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van Ondeline kan worden gevergd.
 2. De overmachtssituatie genoemd in lid 1 is eveneens van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); tekortkomingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Ondeline één of meerdere verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Ondeline hieraan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Ondeline is in een overmachtsituatie geen (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien het na het sluiten van de overeenkomst en vóór de uitvoering daarvan noodzakelijk blijkt de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Ondeline is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden aangebracht.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Ondeline zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
 4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst op te zeggen bij substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten die voortvloeien uit een overeenkomst met Ondeline niet aan derden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondeline.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het dichtst benadert wat Ondeline voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden ter zake.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ondeline is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgesteld op 13 september 2021.